Signification et prononciation de 动物

动物
Simplifié
動物
Traditionnel

动物 définition française

dòng wù

 • animal
 • CL: 只[zhi1], 群[qun2], 个

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (dòng): se mouvoir
 • (wù): chose,matière

Phrases d'exemple avec 动物

 • 动物园里有一百多种动物。
  Dòngwùyuán li yǒuyībǎi duō zhǒng dòngwù.
 • 我特别喜欢到动物园去看大熊猫。
  Wǒ tèbié xǐhuān dào dòngwùyuán qù kàn dà xióngmāo.
 • 每次去动物园,儿子最喜欢看的就是老虎。
  Měi cì qù dòngwùyuán, érzi zuì xǐhuān kàn de jiùshì lǎohǔ.