Signification et prononciation de 学校

学校
Simplifié
學校
Traditionnel

学校 définition française

xué xiào

 • école
 • CL: 所[suo3]

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (xué): apprendre; étudier; imiter
 • (xiào): école; officier militaire

Phrases d'exemple avec 学校

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 商店在学校后面。
  Shāngdiàn zài xuéxiào hòumiàn.
 • 我们都在学校里。
  Wǒmen dōu zài xuéxiào lǐ.
 • 这个学校太大了。
  Zhège xuéxiào tài dàle.