Signification et prononciation de 希望

希望
Mot simplifié/traditionnel

希望 définition française

xī wàng

 • désirer
 • espérer CL: 个

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (xī): espérer
 • (wàng): souhaiter; espérer

Phrases d'exemple avec 希望

 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 我希望你别走了。
  Wǒ xīwàng nǐ bié zǒule.
 • 孩子是爸爸、妈妈的希望。
  Háizi shì bàba, māmā de xīwàng.
 • 我希望有机会参加比赛。
  Wǒ xīwàng yǒu jīhuì cānjiā bǐsài.
 • 大家不要失望,我们还是有希望的。
  Dàjiā bùyào shīwàng, wǒmen háishì yǒu xīwàng de.