Définition et prononciation de 昨天

昨天
Caractères traditionnels/simplifiés

昨天 en français

zuó tiān

 • hier

Niveau du HSK

Détails par caractère

Phrases d'exemple avec 昨天

 • 昨天我看电视了。
  Zuótiān wǒ kàn diànshìle.
 • 昨天上午商店开了。
  Zuótiān shàngwǔ shāngdiàn kāile.
 • 他是昨天来这儿的。
  Tā shì zuótiān lái zhè'er de.
 • 昨天下雨老师。
  Zuótiān xià yǔ lǎoshī.
 • 昨天下雨了。
  Zuótiān xià yǔle.