Définition et prononciation de 桌子

桌子
Caractères traditionnels/simplifiés

桌子 en français

zhuō zi

 • table
 • bureau
 • CL: 张[zhang1], 套[tao4]

Niveau du HSK

Détails par caractère

Phrases d'exemple avec 桌子

 • 老师看见我在桌子上写东西。
  Lǎoshī kànjiàn wǒ zài zhuōzi shàng xiě dōngxī.
 • 桌子上有一本书。
  Zhuōzi shàng yǒuyī běn shū.
 • 你看,那本书在桌子上呢。
  Nǐ kàn, nà běn shū zài zhuōzi shàng ne.
 • 桌子上有六个杯子。
  Zhuōzi shàng yǒu liù gè bēizi.
 • 水果在桌子上。
  Shuǐguǒ zài zhuōzi shàng.