Signification et prononciation de 突然

突然
Mot simplifié/traditionnel

突然 définition française

tū rán

 • soudain
 • brusque
 • inattendu

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (tū): soudain
 • (rán): correct

Phrases d'exemple avec 突然

 • 他突然站了起来。
  Tā túrán zhànle qǐlái.
 • 小狗突然跑了出来。
  Xiǎo gǒu túrán pǎole chūlái.
 • 我本来要去看演出,但是突然有事儿不能去了。
  Wǒ běnlái yào qù kàn yǎnchū, dànshì túrán yǒushì er bùnéng qùle.