Signification et prononciation de 简单

简单
Simplifié
簡單
Traditionnel

简单 définition française

jiǎn dān

 • simple
 • pas compliqué

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (jiǎn): bref
 • (dān): liste, seul

Phrases d'exemple avec 简单

 • 这些题对他来说很简单。
  Zhèxiē tí duì tā lái shuō hěn jiǎndān.
 • 她简单打扮了一下就出门了。
  Tā jiǎndān dǎbànle yīxià jiù chūménle.
 • 我教你跳舞吧,动作很简单。
  Wǒ jiào nǐ tiàowǔ ba, dòngzuò hěn jiǎndān.
 • 这个对话比较简单,我能听懂。
  Zhège duìhuà bǐjiào jiǎndān, wǒ néng tīng dǒng.