Signification et prononciation de 练习

练习
Simplifié
練習
Traditionnel

练习 définition française

liàn xí

 • exercice
 • entrainement
 • pratique
 • CL: 个

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (liàn): s'entraîner, pratiquer
 • (xí): s'exercer; étudier; habitude

Phrases d'exemple avec 练习

 • 学过的东西,要多练习才能记住。
  Xuéguò de dōngxī, yào duō liànxí cáinéng jì zhù.
 • 同学们,下面我们开始做练习。
  Tóngxuémen, xiàmiàn wǒmen kāishǐ zuò liànxí.
 • 学游泳光看是不行的,要练习。
  Xué yóuyǒng guāng kàn shì bùxíng de, yào liànxí.