Signification et prononciation de 街道

街道
Mot simplifié/traditionnel

街道 définition française

jiē dào

  • rue
  • CL: 条[tiao2]

Niveau du HSK


Détails par caractère

  • (jiē): rue
  • (dào): voie, CL: long et fin

Phrases d'exemple avec 街道

  • 这条街道很长,有四千多米。
    Zhè tiáo jiēdào hěn zhǎng, yǒu sìqiān duō mǐ.
  • 上下班的时候,我都要经过这条街道。
    Shàng xiàbān de shíhòu, wǒ dū yào jīngguò zhè tiáo jiēdào.