Signification et prononciation de 衣服

衣服
Mot simplifié/traditionnel

衣服 définition française

yī fu

 • vêtement
 • CL: 件[jian4], 套[tao4]

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (yī): se vêtir; vêtement
 • (fú): vêtement; robe; habillement

Phrases d'exemple avec 衣服

 • 这个衣服多少钱?
  Zhège yīfú duōshǎo qián?
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 我在商店买了很多衣服。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō yīfú.
 • 穿红衣服的是服务员。
  Chuān hóng yīfú de shì fúwùyuán.
 • 我卖了一百件衣服
  Wǒ màile yībǎi jiàn yīfú