Signification et prononciation de 起床

起床
Mot simplifié/traditionnel

起床 définition française

qǐ chuáng

 • se lever

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (qǐ): augmenter; se lever
 • (chuáng): lit

Phrases d'exemple avec 起床

 • 让大家起床吧。
  Ràng dàjiā qǐchuáng ba.
 • 我早上七点起床。
  Wǒ zǎoshang qī diǎn qǐchuáng.
 • 我一般7 点钟起床。
  Wǒ yībān 7 diǎn zhōng qǐchuáng.
 • 他总是很早起床。
  Tā zǒng shì hěn zǎo qǐchuáng.
 • 我每天差不多7 点起床。
  Wǒ měitiān chā bù duō 7 diǎn qǐchuáng.