Signification et prononciation de 起飞

起飞
Simplifié
起飛
Traditionnel

起飞 définition française

qǐ fēi

 • décoller (dans un avion)

Niveau du HSK


Détails par caractère

 • (qǐ): augmenter; se lever
 • (fēi): voler (dans les airs)

Phrases d'exemple avec 起飞

 • 每天有超过三百个航班在这里起飞。
  Měitiān yǒu chāoguò sānbǎi gè hángbān zài zhèlǐ qǐfēi.
 • 飞机起飞的时间,推迟了 20 分钟。
  Fēijī qǐfēi de shíjiān, tuīchíle 20 fēnzhōng.
 • 各位乘客,飞机马上就要起飞了。
  Gèwèi chéngkè, fēijī mǎshàng jiù yào qǐfēile.