អត្ថន័យ 㐤 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 㐤 ខ្មែរ

qiú

  • archaic variant of 求[qiu2]

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា