អត្ថន័យ 㱩 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 㱩 ខ្មែរ


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : មឈូស
 • : ពុល
 • : ស្នាមភ្លោះ
 • : ថេប្លេត
 • : កូនគោ
 • : តែម្នាក់ឯង
 • : សៀន
 • : រអ៊ូរទាំ
 • : អាន
 • : 贕
 • : ករណីធ្នូ
 • : លលាដ៍ក្បាល
 • : ធ្វើឱ្យខ្មៅ