អត្ថន័យ 䙓 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 䙓 ខ្មែរ

bǎi

  • ឈី

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា