អត្ថន័យ 七 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 七 ខ្មែរ

 • ប្រាំពីរ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : numeral 7 in Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1 zhou1 ma3 zi5];
 • : mask of a god used in ceremonies to exorcise demons and drive away pestilence; (archaic) ugly;
 • : សោកសៅ
 • : whispering sound;
 • : ប្រពន្ធ
 • : ឈី
 • : up; uneven;
 • : រយៈពេល
 • : seven (banker's anti-fraud numeral);
 • : to perch; to rest (of birds); to dwell; to live; to stay;
 • : alder;
 • : 䖵
 • : សម្លុត
 • : to steep (tea);
 • : ថ្នាំលាប
 • : Celosia argentea; luxuriant;
 • : to deceive; to contrive;
 • : name of a river; place name;
 • : battle-axe; Taiwan pr. [qi4];
 • : frown;
 • : mask of a god used in ceremonies to exorcise demons and drive away pestilence; (archaic) ugly;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 七

 • 一个星期有七天。
  Yīgè xīngqí yǒu qītiān.
 • 我要买六七个椅子。
  Wǒ yāo mǎi liùqī gè yǐzi.
 • 我早上七点起床。
  Wǒ zǎoshang qī diǎn qǐchuáng.
 • 我七点半去上班。
  Wǒ qī diǎn bàn qù shàngbān.
 • 我每天晚上七点都看新闻。
  Wǒ měitiān wǎnshàng qī diǎn dōu kàn xīnwén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 七 តាមកម្រិត HSK