អត្ថន័យ 买 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 买 ខ្មែរ

mǎi

 • ទិញ

កម្រិត HSK


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 买

 • 妈妈买了九个水果。
  Māmā mǎile jiǔ gè shuǐguǒ.
 • 我买了个电脑。
  Wǒ mǎile gè diànnǎo.
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.
 • 我买了一些苹果。
  Wǒ mǎile yīxiē píngguǒ.
 • 她去商店买东西了。
  Tā qù shāngdiàn mǎi dōngxīle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 买 តាមកម្រិត HSK