អត្ថន័យ 俅 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 俅 ខ្មែរ

qiú

  • ornamental cap

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា