អត្ថន័យ 俾 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 俾 ខ្មែរ

  • ល្អ

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា