អត្ថន័យ 內 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 內 ខ្មែរ

nèi

  • Inside

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : នៅខាងក្នុង
  • : neon Ne (chemistry) (now written 氖[nai3]);