អត្ថន័យ 剩 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 剩 ខ្មែរ

shèng

 • នៅសល់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : Japanese variant of 剩[sheng4];
 • : សាំង
 • : name of a district in Zhejiang;
 • : brightness of sun; splendor; also pr. [cheng2];
 • : សេង
 • : ឈ្នះ
 • : have as remainder; trad. variant of 剩[sheng4];

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 剩

 • 这次比赛,我们又剩了。
  Zhè cì bǐsài, wǒmen yòu shèngle.
 • 大家都走了,只剩下他一个人。
  Dàjiā dōu zǒule, zhǐ shèng xià tā yīgèrén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 剩 តាមកម្រិត HSK