អត្ថន័យ 劾 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 劾 ខ្មែរ

  • ការចោទប្រកាន់

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា