អត្ថន័យ 厅 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 厅 ខ្មែរ

tīng

 • សាល

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ស្តាប់
 • : Japanese variant of 廳|厅;
 • : bed side stand;
 • : sandbar; shoal; sandbank;
 • : hydrocarbon;
 • : silk braided cord;
 • : Japanese variant of 聽|听;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 厅

 • 学校附近新开了一家餐厅。
  Xuéxiào fùjìn xīn kāile yījiā cāntīng.
 • 爸爸正在客厅看电视呢。
  Bàba zhèngzài kètīng kàn diànshì ne.
 • 客厅正面的墙上,正中挂着父的画像。
  Kètīng zhèngmiàn de qiáng shàng, zhèngzhòng guàzhe fù de huàxiàng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 厅 តាមកម្រិត HSK