អត្ថន័យ 嘀 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 嘀 ខ្មែរ

  • សំឡេងប៊ីប

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : ទាប
  • : 啲
  • : ទំនប់
  • : name of an ancient tribe;
  • : ទម្លាក់
  • : អង្គ​ចងចាំ
  • : ស៊ីង
  • : dysprosium
  • : ស្បែកជើង​ស្បែក