អត្ថន័យ 坐 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 坐 ខ្មែរ

zuò

 • អង្គុយ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ធ្វើ
 • : ធ្វើ
 • : azole (chemistry);
 • : name of a mountain in Shandong;
 • : កៅអី
 • : ashamed;
 • : oak; Quercus serrata;
 • : blessing; the throne;
 • : to grant or bestow; sacrificial flesh offered to the gods (old); blessing; title of a sovereign (old);
 • : straw cushion; pillow;
 • : toast to host by guest;
 • : steps leading to the eastern door;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 坐

 • 我坐出租车回家。
  Wǒ zuò chūzūchē huí jiā.
 • 我明天坐飞机去北京。
  Wǒ míngtiān zuò fēijī qù běijīng.
 • 我是坐飞机来中国的。
  Wǒ shì zuò fēijī lái zhōngguó de.
 • 我坐飞机去北京。
  Wǒ zuò fēijī qù běijīng.
 • 我能坐在这儿吗?
  Wǒ néng zuò zài zhè'er ma?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 坐 តាមកម្រិត HSK