អត្ថន័យ 姓 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 姓 ខ្មែរ

xìng

 • ឈ្មោះ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 姓

 • 中国人的姓在名字的前面。
  Zhōngguó rén de xìng zài míngzì de qiánmiàn.
 • 我告诉你他姓张。
  Wǒ gàosù nǐ tā xìng zhāng.
 • 我姓张。
  Wǒ xìng zhāng.
 • 请在表格里填上您的姓名。
  Qǐng zài biǎogé lǐ tián shàng nín de xìngmíng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 姓 តាមកម្រិត HSK