អត្ថន័យ 嵄 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 嵄 ខ្មែរ

měi

  • mountain
  • hill

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា