អត្ថន័យ 您 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 您 ខ្មែរ

nín

 • អ្នក

កម្រិត HSK


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 您

 • 但是我觉得您可以喝咖啡。
  Dànshì wǒ juédé nín kěyǐ hē kāfēi.
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?
 • 您做的米饭真好吃。
  Nín zuò de mǐfàn zhēn hào chī.
 • 老师,您好!
  Lǎoshī, nín hǎo!
 • 您想喝咖啡,还是茶?
  Nín xiǎng hē kāfēi, háishì chá?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 您 តាមកម្រិត HSK