អត្ថន័យ 懂 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 懂 ខ្មែរ

dǒng

 • យល់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 懂

 • 我能懂你。
  Wǒ néng dǒng nǐ.
 • 你的意思我懂了。
  Nǐ de yìsi wǒ dǒngle.
 • 懂。
  dǒng.
 • 他说得很明白,我懂了。
  Tā shuō dé hěn míngbái, wǒ dǒngle.
 • 这个对话比较简单,我能听懂。
  Zhège duìhuà bǐjiào jiǎndān, wǒ néng tīng dǒng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 懂 តាមកម្រិត HSK