អត្ថន័យ 扔 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 扔 ខ្មែរ

rēng

  • បោះ

កម្រិត HSK


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 扔

  • 请把垃圾扔到垃圾桶里。
    Qǐng bǎ lèsè rēng dào lèsè tǒng lǐ.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 扔 តាមកម្រិត HSK