អត្ថន័យ 找 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 找 ខ្មែរ

zhǎo

 • រក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 找

 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 他想找一个工作。
  Tā xiǎng zhǎo yīgè gōngzuò.
 • 请帮助我找一家搬家公司,好吗?
  Qǐng bāngzhù wǒ zhǎo yījiā bānjiā gōngsī, hǎo ma?
 • 我有一只鞋找不到了。
  Wǒ yǒu yī zhǐ xié zhǎo bù dàole.
 • 请把你们不认识的词语都找出来。
  Qǐng bǎ nǐmen bù rènshí de cíyǔ dōu zhǎo chūlái.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 找 តាមកម្រិត HSK