អត្ថន័យ 抬 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 抬 ខ្មែរ

tái

 • លើក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : servant;
 • : ស្ថានីយ៍
 • : ancient place name (a Han dynasty town in Shaanxi); variant of 邰[Tai2];
 • : soot;
 • : station
 • : Carex dispalatha;
 • : to trample, to kick;
 • : tired; worn out horse;
 • : mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus);

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 抬

 • 他们把课桌抬到教室里去了。
  Tāmen bǎ kè zhuō tái dào jiàoshì lǐ qùle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 抬 តាមកម្រិត HSK