អត្ថន័យ 挐 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 挐 ខ្មែរ

  • to apprehend
  • to take

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា