អត្ថន័យ 揽 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 揽 ខ្មែរ

lǎn

 • to monopolize
 • to seize
 • to take into one's arms
 • to embrace
 • to fasten (with a rope etc)
 • to take on (responsibility etc)
 • to canvass

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : disappointed;
 • : ខ្ជិល
 • : olive;
 • : to soak (fruits) in hot water or limewater to remove astringent taste; to marinate in salt etc; to pickle;
 • : cable; hawser; to moor;
 • : Japanese variant of 覽|览;
 • : មើល