អត្ថន័យ 斄 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 斄 ខ្មែរ

tái

 • ancient place name (a Han dynasty town in Shaanxi)
 • variant of 邰[Tai2]

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : servant;
 • : ស្ថានីយ៍
 • : លើក
 • : soot;
 • : station
 • : Carex dispalatha;
 • : to trample, to kick;
 • : tired; worn out horse;
 • : mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus);