អត្ថន័យ 暖 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 暖 ខ្មែរ

nuǎn

 • កក់ក្តៅ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : send a present of a feast;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 暖

 • 春天来了,天气变暖和了。
  Chūntiān láile, tiānqì biàn nuǎnhuole.
 • 这件衣服很轻,但是很暖和。
  Zhè jiàn yīfú hěn qīng, dànshì hěn nuǎnhuo.
 • 房间很暖和,把大衣脱了吧。
  Fángjiān hěn nuǎnhuo, bǎ dàyī tuōle ba.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 暖 តាមកម្រិត HSK