អត្ថន័យ 曼 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 曼 ខ្មែរ

màn

  • handsome
  • large
  • long

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា