អត្ថន័យ 棵 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 棵 ខ្មែរ

  • ដើមឈើ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 棵

  • 这棵树又高又大。
    Zhè kē shù yòu gāo yòu dà.
  • 这棵树已经死了。
    Zhè kē shù yǐjīng sǐle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 棵 តាមកម្រិត HSK