អត្ថន័យ 毎 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 毎 ខ្មែរ

měi

  • Japanese variant of 每

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា