អត្ថន័យ 氢 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 氢 ខ្មែរ

qīng

  • hydrogen (chemistry)

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : ចាក់
  • : high ranking official (old); term of endearment between spouses (old); (from the Tang Dynasty onwards) term used by the emperor for his subjects (old); honorific (old);
  • : pigsty; rest-room;
  • : ច្បាស់
  • : Japanese variant of 輕|轻;
  • : ពន្លឺ
  • : បៃតង