អត្ថន័យ 泅 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 泅 ខ្មែរ

qiú

 • to swim

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : archaic variant of 求[qiu2];
 • : (dialect) penis; dick;
 • : ornamental cap;
 • : spear;
 • : prisoner;
 • : hydrosulfuryl;
 • : ball;
 • : សុំទាន
 • : armadillo;
 • : បាល់
 • : (gem); to tinkle;
 • 絿 : urgent; pressing;
 • : young dragon with horns;
 • : larva; grub;
 • : fur; fur coat;
 • : bent upwards; taut;
 • : (literary) to coerce sb; to compel sb;
 • : to bribe;
 • : collect; to match;
 • : strong; vigorous; robust; to draw near; to come to an end;
 • : tribal chief;
 • : single-headed pick; stone chisel;
 • : cheekbone;
 • : Lepidotrigla strauchi;
 • : herring;
 • : congested nose;