អត្ថន័យ 洗 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 洗 ខ្មែរ

 • លាង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ចូលចិត្ត
 • : to be at, in or on (Cantonese); Mandarin equivalent: 在[zai4];
 • : double happiness (similar to 喜喜); symbol of good luck, esp. marriage;
 • : slippers;
 • : ការធ្វើចំណាកស្រុក
 • : male nettle-hemp;
 • : ruler's seal;
 • : joy;
 • : sieve; to sift, to strain;
 • : band for the hair;
 • : feel insecure; unhappy;
 • : (grass); increase five fold;
 • : (spider);
 • : slippers;
 • : shoe; to step;
 • : to mill (machining); Taiwan pr. [xian3];

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 洗

 • 西瓜也要一起洗。
  Xīguā yě yào yīqǐ xǐ.
 • 今天我要洗很多衣服。
  Jīntiān wǒ yào xǐ hěnduō yīfú.
 • 我把衣服洗干净了。
  Wǒ bǎ yīfú xǐ gānjìngle.
 • 饭前洗手是好习惯。
  Fàn qián xǐshǒu shì hǎo xíguàn.
 • 我去一下洗手间。
  Wǒ qù yīxià xǐshǒujiān.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 洗 តាមកម្រិត HSK