អត្ថន័យ 炱 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 炱 ខ្មែរ

tái

  • soot

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : servant;
  • : ស្ថានីយ៍
  • : លើក
  • : ancient place name (a Han dynasty town in Shaanxi); variant of 邰[Tai2];
  • : station
  • : Carex dispalatha;
  • : to trample, to kick;
  • : tired; worn out horse;
  • : mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus);