អត្ថន័យ 炻 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 炻 ខ្មែរ

shí

 • stoneware

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : rock; phonetic 'dol' used in names (Korean kugja);
 • : ដប់
 • : hen roost;
 • : ពិតប្រាកដ
 • : Japanese variant of 實|实;
 • : really; solid;
 • : លើកឡើង
 • : ពេលវេលា
 • : clear water; pure;
 • : ថ្ម
 • : stone shrine;
 • : ពងក្រពើ
 • : ចំណេះដឹង
 • : អាហារ
 • : to eat' or 'food' radical in Chinese characters (Kangxi radical 184);
 • : shad; Ilisha elongata;
 • : long-tailed marmot;
 • : a kind of rat;