អត្ថន័យ 熳 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 熳 ខ្មែរ

màn

 • to spread

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to plaster;
 • : insult;
 • : curtain;
 • : យឺត
 • : handsome; large; long;
 • : ឌីហ្វីស
 • : plain thin silk; slow; unadorned;
 • : វល្លិ
 • : place name;
 • : side of coin without words; trowel;
 • : head ornaments; pretty hair;