អត្ថន័យ 牌 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 牌 ខ្មែរ

pái

  • យីហោ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : not serious; variety show;
  • : មិនអាចដោះស្រាយបាន
  • : ជួរ
  • : raft; shield; stern of junk;
  • : bamboo raft;
  • : carriage (archaic);

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 牌

  • 请您拿好登机牌,准备登机。
    Qǐng nín ná hǎo dēng jī pái, zhǔnbèi dēng jī.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 牌 តាមកម្រិត HSK