អត្ថន័យ 犰 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 犰 ខ្មែរ

qiú

  • armadillo

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា