អត្ថន័យ 球 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 球 ខ្មែរ

qiú

 • បាល់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 球

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 我和同学们在踢足球。
  Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 球 តាមកម្រិត HSK