អត្ថន័យ 琯 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 琯 ខ្មែរ

guǎn

  • គួន

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា