អត្ថន័យ 璆 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 璆 ខ្មែរ

qiú

(gem)
  • to tinkle

តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា